Zarządzenie nr 5/2012

rok 2012

 
data publikacji:  08-10-2012 | 11:28
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2012 | 11:31
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 5 /2012  

                                                 'Burmistrza Starego Sącza z dnia 12.01.2012 r
                                                  w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Na podstawie art. 33 ust.5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym (Dz
.U z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze.zm.), oraz art.19 ust. 1 ,art.21 ust. 1 ,2 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych z dn
ia 29 stycznia 2004 r (t.j.Dz. U z 2010 Nr 113 poz.759z późn.zm.)
            zarządzam co następuje;                                     ,
§ 1.
W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na :
- świadczenie usług bieżącego utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie
miasta i gminy Stary Sącz - będącego własnością Gminy Stary Sącz
.
powołuję Komisję przetargową w następującym składzie;

1.    mgr inż. Paweł Dybiec - przewodniczący
2.    Kazimierz Nakielski - członek
3.    mgr inż. Elżbieta Migacz -członek
4.    Maria Dominik  - cżłonek

 § 2.

Organizacja , tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są
w regulaminie pracy Kom
isji Przetargowej.
§ 3.
Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 20.01.2012 r.
w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu
.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Pełniący Funkcję
 
Burmistrza Starego Sącza
mgr Jacek Lelek