Zarządzenie Nr 4/2012

rok 2012

 
data publikacji:  08-10-2012 | 11:24
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2012 | 11:25
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2012
Burmistrza Starego Sącza z dnia 09.01.2012 roku, w sprawie zmiany
                  zarządzenia nr 108/03.               "
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.,
o Samorząd
zie Gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 4' ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i pr
zeciwdziałania alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r., (tekst
jednolity D
z. U. Nr 70, poz. 473 z dn. 28 marca 2007r. z źno zm.) Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 108/03 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 06.05.2003 r.,
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholow
ych, wprowadza się następujące zmiany:
w § l w punkcie 5 wyrazy: "Sikora Feliks" zastępuje się wyrazami: "Pawlak Krzysztof' .
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Pełniący Funkcję
 
Burmistrza Starego Sącza
mgr Jacek Lelek