Zarządzenie Nr 207/2012

rok 2012

 
data publikacji:  05-10-2012 | 08:36
data ostatniej modyfikacji:  05-10-2012 | 08:37
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 207/2012
 
                                  Burmistrza Starego Sącza   z dnia 12.09.2012 r 
                                  w sprawie powołania Komisji Przetargowej .
 
 
                                  Na podstawie art. 33 ust.5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze.zm.) , oraz art.19 ust.1 , art.21 ust.1,2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r ( t.j.Dz.U z 2010 Nr 113 poz.759 z późn.zm)
zarządzam co następuje;
 
 
                                                                               § 1.
 
W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na :
1.Zimowe utrzymanie drogi gminnej od Ronda Jana Pawła II w Starym Sączu do mostu
  na rzece Dunajec w Gołkowicach Dolnych,
2. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2012/2013 na terenie Gminy Stary Sącz
   w obwodach 1-25  
 
powołuję Komisję przetargową w następującym składzie ;
 
       1. mgr inż. Paweł Dybiec             - przewodniczący
       2. mgr inż Michał Kociołek          - członek
       3. Kazimierz Nakielski                  - członek
       4. mgr inż Elżbieta Migacz          - członek
       5. mgr inż. Wiesław Sasak           - członek
 
                                                               § 2.
 
Organizacja , tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są
w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.
 
                                                               § 3.
 
Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu ;
poz. 1 - w dniu 26.09.2012 r. , poz. 2 – w dniu 27.09.,2012 r. w Urzędzie Miejskim
w Starym Sączu.
 
                                                                § 4.
 
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
                                                                § 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Burmistrz
mgr Jacek Lelek