Zarządzenie Nr 171/2012

rok 2012

 
data publikacji:  04-10-2012 | 14:22
data ostatniej modyfikacji:  04-10-2012 | 14:24
autor dokumentu: Joanna Orłowska

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                         Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 171/2012
                                                                             Burmistrza Starego Sącza
                                                                        z dnia 07.08.2012 r.

 

 
w sprawie : oddanie w użyczenie budynku byłego Przedszkola w Moszczenicy Wyżnej zlokalizowanego na dz. ew. nr .215/4 o pow. 0,16 ha dla OSP w Moszczenicy Wyżnej

 
Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z póź. zm. ) i art. 25 ust.1 ,art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261 , poz. 2603 z póź.zm.) zarządza się co następuje :

 
§.1.

 
Postanawia się oddać w użyczenie budynek byłego Przedszkola w Moszczenicy Wyżnej wraz
dz. ew. nr 215/4 o pow. 0,16 ha obj. KW Nr 66321 dla OSP w Moszczenicy Wyżnej z przeznaczeniem na prowadzenie swojej działalności statutowej .Umowa użyczenia zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 
§.2.

 
Szczegółowe zasady użyczenia przedmiotowej nieruchomości zostaną określone w umowie.

 
§.3.

 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Starym Sączu ul. Krakowska 26.

 

 
§.4.

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 
Burmistrz
mgr Jacek Lelek