Zarządzenie Nr 144/2012

rok 2012

 
data publikacji:  04-10-2012 | 14:14
data ostatniej modyfikacji:  04-10-2012 | 14:15
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 144/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 17.07.2012 r.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
w sprawie : powo
Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póż. zm. ) oraz art. 8 ust.1 -4, art. 9 i art.10 ust.1- 4
i artr.14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207 poz. 2108 )
z a r z ą d z a mco następuje :


§.1.

W związku z koniecznością przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie
w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości zlokalizowanej na dz. ew. nr 199 o pow. 0,13 zabudowanej budynkiem o pow. uż. 304,80 m2 w Mostkach .

p o w o ł u j ę Komisję Przetargową w następującym składzie :

1. mgr inż. Elżbieta Migacz - Przewodniczący
2. Maria Dominik - Sekretarz
3. Tadeusz Pasiut - Członek
4. Kazimierz Nakielski - Członek
§.2.

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 18.07.2012 r.
o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu pokój nr 10 ( sala narad).
§.3.


Wykonanie Zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

§.4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


Burmistrz
mgr Jacek Lelek