Zarządzenie Nr 20/2012

rok 2012

 
data publikacji:  04-10-2012 | 14:08
data ostatniej modyfikacji:  04-10-2012 | 14:12
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

 
 
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20/2012
 
              Burmistrza Starego Sącza
 
                          z dnia 03.02.2012 r
 
 
w sprawie
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej  


Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póż. zm. ) oraz art. 8 ust.1 -4, art. 9 i art.10 ust.1- 4
i artr.14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207 poz. 2108 )
z a r z ą d z a mco następuje :


&.1.

W związku z koniecznością przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem :
Lokalu użytkowego o pow. użytkowej 25,62 m2 położonego w budynku zlokalizowanym
na dz. ew. nr 1242/2w Starym Sączu Rynek 22 na okres 3 lat.”

p o w o ł u j ę Komisję Przetargową w następującym składzie :

1. mgr inż. Elżbieta Migacz - Przewodniczący
2. Maria Dominik - Sekretarz
3. Tadeusz Pasiut - Członek
4. Kazimierz Nakielski - Członek
&.2.

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 06.02.2012 r. o godz. 11.30 w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu pokój nr 10 ( sala narad).
&.3.
 
Wykonanie Zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

&.4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 
Burmistrz
mgr Jacek Lelek