Zarządzenie Nr 162/2012

rok 2012

 
data publikacji:  04-10-2012 | 14:06
data ostatniej modyfikacji:  04-10-2012 | 14:07
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 162/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 30.07.2012

 

 
w sprawie : oddanie w użyczenie nieruchomości dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu

 
Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z póź. zm. ) i art. 25 ust.1 ,
art. 13 ust.1 oraz art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
( tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 102 , poz. 651 z póź.zm.) zarządza się co następuje :

 
§.1.

 
Postanawia się oddać w użyczenie Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu nieruchomości wg poniższego zestawienia stanowiące własność Gminy Stary Sącz .
Umowy użyczenia obejmują okres od dnia 01.08.2012 do czasu przekazania przedmiotu użyczenia w trwały zarząd.

 
1.Budynek chlorowni w Barcicach,
2.Budynek przepompowni w Barcicach,
3.Budynek chlorowni w Mostkach,
4.Budynek Lecznicy Zwierząt w Starym Sączu ul. Źródlana 9,
5.Wiata autobusowa Łazy Biegonickie,
6.Wiata autobusowa Barcice,
7.Wiaty pozostałe w Łazach Biegonickich ( 2 szt.),
8.Wiata autobusowa Barcice ( 2 szt ),
9.Wiata autobusowa Stary Sącz ( 4 szt ),
10.Zadaszenie przystanków autobusowych Gołkowice
11.Zadaszenie przystanku – Skrudzina,
12.Zadaszenie przystanku – Cyganowice,
13.Wiata autobusowa w Barcicach – Zabronie ,
14.Wiaty i zadaszenia przystanków w Mostkach – 2 szt, Gaboniu, -Praczce i Podprzechybą
15.Budynek adm. Przy ul. Krakowskiej w Starym Sączu,
16.Wiata metalowa – plac targowy,
17. Budynek po SKR w Gołkowicach ( warsztat 1 i 2),
18. Budynek „ Stara Łażnia „ ul. Jagiellońska 16 w Starym Sączu,
19.Budynek produkcyjny po SKR w Barcicach,
20.Budynek przy ul. Daszyńskiego 22 w Starym Sączu,
21.Dom Przedpogrzebowy w Starym Sączu ul. Nowa
22. Budynek remizy OSP w Starym Sączu ul. Krakowska 35
23. Budynek remizy OSP w Barcicach
24. Budynek remizy OSP w Moszczenicy Niżna
25. Budynek remizy w Gaboniu
26. Budynek mieszkalny w Starym Sączu ul. Sobieskiego 74 ( lokal mieszkalny)
27. Budynek mieszkalny i gospodarczy ul. Żwirki i Wigury 21 ( 2 oficyny),
28. Budynek przedszkola w Starym Sączu ul. Staszica 7,
29.Budynek przedszkola w Moszczenicy Wyżnej,
30. Budynek przedszkola w Gołkowicach,
31. Budynek przedszkola w Moszczenicy Niżnej,
32. Budynek w Cyganowicach – Środowiskowy Dom Samopomocy,
33. Kościół Św. Rocha przy ul. Sobieskiego w Starym Sączu,
34. Budynek Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach,
35. Budynek Klubu „OMEN „ w Starym Sączu Rynek 22 ( w tym Wytwórnia Cukiernicza
i Pamiątki ),
36. Budynek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Barcicach 422
37. Budynek Miejskiej Przychodni Rejonowej w Starym Sączu ul. Królowej Jadwigi 20,
38. Budynek Ośrodka Zdrowia w Gołkowicach 119,
39.Budynek w Przysietnicy dz.ew. nr 502,
40.Budynek socjalny oraz stadion „ Sokół „ ul. Bandurskiego,
41. Budynek szatni na dz. ew. nr 290/2 tj. stadion sportowy w Barcicach,
42.Siedziska wraz konstrukcją na trybuny przy boisku LKS Barciczanka,
43. Budynek sanitarno-szatniowy wariant STANDARD na terenie boiska „ORLIK 2012”
w Gołkowicach,
44. Oczyszczalnia ścieków BOS 50 w Starym Sączu na Osiedlu Lipie,
45. Oczyszczalnia ścieków BOS 500 w Starym Sączu ul. Wielki wygon,
46. Budynki zlokalizowane na terenie ośrodka wypoczynkowego – Myślec,
47. Budynek sanitarny w Barcicach na terenie Przystani na Karpackim Szlaku Rowerowym,
48. Szalety publiczne w Starym Sączu Rynek ,
49. Budynek Muzeum „Dom na Dołkach „ Stary Sącz Rynek 6,
50. Blok Nr 5 Osiedle Słoneczne w Starym Sączu ,
51. Wiaty autobusowe w Przysietnicy,Moszczenicy ul. Węgierska Stary Sącz
52. Orlik 2012 zespół boisk sportowych w Starym Sączu wraz z oświetleniem , ogrodzeniem
panelowym piłkarskim ,
53. Kompleks sportowy w Przysietnicy – boisko wielofunkcyjne, do piłki ręcznej, siatkówki
i koszykówki
54. Budynek magazynowy przy ul. Krakowskiej 26 w Starym Sączu
55. Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Woli Kroguleckiej,
56. „ORLIK 2012 „ zespół boisk sportowych w Starym Sączu ul. Bandurskiego
57.Budynek adm. z wiatą w Starym Sączu przy ul. Piaski,
58. Boisko sportowe w Moszczenicy Niżnej,
59.Wiata stadionowa dla zawodników rezerwowych + zadaszenie boiska w Barcicach.
60.Składowisko odpadów komunalnych w Starym Sączu ul. Piaski.

 
§.2.

 
Szczegółowe zasady użyczenia przedmiotowych nieruchomości zostaną określone w umowie.

 
§.3.

 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

 
§.4.

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.08.2012 r..

 

 
Burmistrz
mgr Jacek Lelek