Zarządzenie Nr 102/2012

rok 2012

 
data publikacji:  03-10-2012 | 12:48
data ostatniej modyfikacji:  03-10-2012 | 12:49
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 102/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 29 maja 2012
 
w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty za ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 145 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.)
 
zarządzam, co następuje
 
§1
Ustalam wysokość jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz, położonej w Moszczenicy Niżnej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 73/3, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu prowadzi Księgę Wieczystą nr NS1S/00069143/8, istniejącym szlakiem drożnym o szerokości 4,0 m, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości opisanej jako działka nr 448/1, w kwocie: 701,10 zł (słownie: siedemset jeden złotych 10/100) brutto.
 
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz
mgr Jacek Lelek