Zarządzenie Nr 71/2012

rok 2012

 
data publikacji:  03-10-2012 | 12:43
data ostatniej modyfikacji:  03-10-2012 | 12:45
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 71/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
 
W sprawie wydzierżawienia nieruchomości będącej własnością Gminy Stary Sącz.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
 
zarządzam, co następuje
 
§ 1
Postanawiam wydzierżawić część nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej: 4251/3 o powierzchni 0,0736 ha, na okres od 21.05.2012 r. do 31.10.2014 r. F.H.U LIGARA, Andrzej Ligara ul. Lwowska 140,  33-300 Nowy Sącz z przeznaczeniem na zieleń towarzyszącą (las).
§ 2
Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 75,00 zł miesięcznie (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) wolne od podatku VAT.
§ 3
Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.
 
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Budownictwa Gospodarki Przestrzennej.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz
mgr Jacek Lelek