Zarządzenie Nr 57/2012

rok 2012

 
data publikacji:  03-10-2012 | 12:38
data ostatniej modyfikacji:  03-10-2012 | 12:38
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 57/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 2 kwietnia 2012  roku
 
W sprawie wydzierżawienia nieruchomości będącej własnością Gminy Stary Sącz.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
 zarządzam, co następuje
 
§ 1
Postanawiam wydzierżawić część nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 2/5 objętej KW nr NS1S/0063994/6 o powierzchni 1,8 ha, na okres od 1.05.2012 r. do 31.12.2014 r. Sądeckiemu Karpiowemu Klubowi JWMA reprezentowanemu przez Wojciecha Słowika, Jacka Mamale, Wojciecha Woźniaka, Andrzeja Dude, z przeznaczeniem na cele rolne – gospodarka rybacko-wędkarska.
§ 2
Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100) rocznie wolne od podatku VAT.
§ 3
Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.
 
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Budownictwa Gospodarki Przestrzennej.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz
mgr Jacek Lelek