Zarządzenie Nr 21/2012

rok 2012

 
data publikacji:  03-10-2012 | 12:31
data ostatniej modyfikacji:  03-10-2012 | 14:06
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 21/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 3 lutego 2012  roku
 
W sprawie wydzierżawienia nieruchomości będącej własnością Gminy Stary Sącz.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
 zarządzam, co następuje
 
§ 1
Postanawiam wydzierżawić część nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej: 679 o powierzchni 0,0015 ha, na okres od 1.03.2012 r. do 31.12.2014 r. Pani M. H. zam. (…), z przeznaczeniem pod istniejący garaż.
 
§ 2
Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) rocznie + należny podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami.
§ 3
Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.
 
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Budownictwa Gospodarki Przestrzennej.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz
mgr Jacek Lelek