Zarządzenie Nr 184/2012

rok 2012

 
data publikacji:  01-10-2012 | 14:15
data ostatniej modyfikacji:  01-10-2012 | 14:18
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 184/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 31 sierpnia 2012r.
 
w sprawie: pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu.
 
Na podstawie art.47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001, Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 98 i 99 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16 poz. 93 ze zm.), art. 86 i 87 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r., Nr 43, poz. 296 ze zm.) oraz art.33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zm.), zarządzam co następuje:
§1
 
Udzielam Pani mgr Joannie Ustarbowskiej-Dudka, Dyrektorowi Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu pełnomocnictwa do:
      1. Dysponowania przyznanymi w budżecie Gminy środkami finansowymi zgodnie     
          ze  statutem jednostki oraz obowiązującymi przepisami w jednostkach  
          sektora  finansów publicznych.
2. Składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Stary Sącz w sprawach 
     majątkowych   w  zakresie działalności Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym
     Sączu, w szczególności:
a) zawierania umów dotyczących nabywaniu lub zbywaniu ruchomości, dla    
    których nie jest wymagana forma aktu notarialnego, za zgodą Burmistrza  
    Starego Sącza,
b) likwidacji (kasacji) zniszczonych, zużytych lub zbędnych ruchomości i
     materiałów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
      3. Zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Stary Sącz i prowadzenia działalności
          remontowej w ramach planu finansowego  Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym  
          Sączu, w szczególności:
 a) zawierania umów na remonty oraz prowadzenia poprzedzającego je  
     postępowania o zamówienia publiczne.
4. Reprezentowania Gminy Stary Sącz przed sądami, organami administracji 
    publicznej,  organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, 
    administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością  Szkoły Muzycznej I 
    stopnia w Starym Sączu.
5. Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt. 1-4 
    pracownikom  Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu, radcom prawnym lub 
    adwokatom. 
 
  
§2
Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego lub osoby przez niego upoważnionej.
§3
Do czynności prawnych przekraczających zakres niniejszego pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Burmistrza Starego Sącza.
§4
Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu przez Panią mgr  Joannę Ustarbowską-Dudka.
§5
Traci moc Zarządzenie Nr 238/08 Burmistrza Starego Sącza z dnia 3.11.2008r. zmienione Zarządzeniami Nr 57/09, Nr 289/09, Nr 31/2011 w zakresie ustalającym pełnomocnictwo dla Pani mgr Joanny Ustarbowskiej-Dudka.
§6
Wykonanie Zarządzenia powierzam Pani mgr  Joannie Ustarbowskiej-Dudka, Dyrektorowi  Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 Burmistrz Starego Sącza
mgr Jacek lelek