Zarządzenie Nr 64/ 2012

rok 2012

 
data publikacji:  27-09-2012 | 11:49
data ostatniej modyfikacji:  27-09-2012 | 11:49
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

 
ZARZĄDZENIE NR 64/ 2012
                     Burmistrza Starego Sącza
            z dnia 19.04.2012 r.
 
 
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
 
Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 19 ust.1, art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy    z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)   zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług komunalnych
na terenie Gminy Stary Sącz .
 
 
powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:
 
Paweł Dybiec     - Przewodniczący          
Wiesław Sasak   - Sekretarz                      .
                        
Elżbieta Migacz       - Członek                         
 
Kazimierz Nakielski - Członek                        
 
                                                                                              § 2.
 
Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania przetargowego w dniu 17 maja 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie Zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
mgr Jacek Lelek
Burmistrz Starego Sącza