Zarządzenie Nr 197/2012

rok 2012

 
data publikacji:  25-09-2012 | 12:44
data ostatniej modyfikacji:  25-09-2012 | 12:45
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 197/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 31 sierpnia 2012r.
 
w sprawie: pełnomocnictwa dla Kierownika Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej   Wsparcia Dziennego w Starym Sączu mgr Jolanty Koszkul.
 
Na podstawie art.47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001, Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 98 i 99 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16 poz. 93 ze zm.), art. 86 i 87 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r., Nr 43, poz. 296 ze zm.) oraz art.33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zm.), zarządzam co następuje:
§1
 
Udzielam Pani mgr Jolancie Koszkul, Kierownikowi Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Starym Sączu pełnomocnictwa do:
1.      Dysponowania przyznanymi w budżecie Gminy środkami finansowymi zgodnie ze statutem jednostki oraz obowiązującymi przepisami w jednostkach sektora finansów publicznych.
2.      Składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Stary Sącz w sprawach majątkowych w zakresie działalności Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Starym Sączu, w szczególności:
a)      zawierania umów najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości będących w użyczeniu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego albo ruchomości na okres do 3 lat, przy czym zawarcie umowy na okres powyżej jednego roku wymaga zgody Burmistrza Starego Sącza,
b)      zawierania umów dotyczących nabywaniu lub zbywaniu ruchomości, dla których nie jest wymagana forma aktu notarialnego, za zgodą Burmistrza Starego Sącza,
c)      likwidacji (kasacji) zniszczonych, zużytych lub zbędnych ruchomości i materiałów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3.      Zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Stary Sącz i prowadzenia działalności remontowej w ramach planu finansowego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Starym Sączu, w szczególności:
a)      zawierania umów o dostawę mediów,
b)      zawierania umów na remonty oraz prowadzenia poprzedzającego je postępowania o zamówienia publiczne.
4.      Reprezentowania Gminy Stary Sącz przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Starym Sączu.
5.      Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt. 1-4 pracownikom Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Starym Sączu, radcom prawnym lub adwokatom. 
 
§2
Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego lub osoby przez niego upoważnionej.
§3
Do czynności prawnych przekraczających zakres niniejszego pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Burmistrza Starego Sącza.
§4
Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia funkcji Kierownika Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Starym Sączu przez Panią mgr Jolantę Koszkul.
§5
Traci moc Zarządzenie Nr 238/08 Burmistrza Starego Sącza z dnia 3.11.2008r. zmienione Zarządzeniami Nr 57/09, Nr 289/09, Nr 31/2011 w zakresie ustalającym pełnomocnictwo dla Pani mgr Jolanty Koszkul.
§6
Wykonanie Zarządzenia powierzam Pani mgr Jolancie Koszkul, Kierownikowi Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Starym Sączu.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Starego Sącza
mgr Jacek Lelek