Zarządzenie Nr 190/2012

rok 2012

 
data publikacji:  25-09-2012 | 12:29
data ostatniej modyfikacji:  25-09-2012 | 12:29
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 190/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 31 sierpnia 2012r.
 
w sprawie: pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gaboniu
                    mgr Elżbiety Kruczek.
 
Na podstawie art.47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001, Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 98 i 99 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16 poz. 93 ze zm.), art. 86 i 87 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r., Nr 43, poz. 296 ze zm.) oraz art.33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zm.), zarządzam co następuje:
§1
 
Udzielam Pani mgr Elżbiecie Kruczek, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Gaboniu pełnomocnictwa do:
1.      Dysponowania przyznanymi w budżecie Gminy środkami finansowymi zgodnie ze statutem jednostki oraz obowiązującymi przepisami w jednostkach sektora finansów publicznych.
2.      Składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Stary Sącz w sprawach majątkowych w zakresie działalności Szkoły Podstawowej w Gaboniu, w szczególności:
a)      zawierania umów najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości będących w użyczeniu Szkoły Podstawowej albo ruchomości na okres do 3 lat, przy czym zawarcie umowy na okres powyżej jednego roku wymaga zgody Burmistrza Starego Sącza,
b)      zawierania umów dotyczących nabywaniu lub zbywaniu ruchomości, dla których nie jest wymagana forma aktu notarialnego, za zgodą Burmistrza Starego Sącza,
c)      likwidacji (kasacji) zniszczonych, zużytych lub zbędnych ruchomości i materiałów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3.      Zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Stary Sącz i prowadzenia działalności remontowej w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gaboniu, w szczególności:
a)      zawierania umów o dostawę mediów,
b)      zawierania umów na remonty oraz prowadzenia poprzedzającego je postępowania o zamówienia publiczne.
4.      Reprezentowania Gminy Stary Sącz przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością Szkoły Podstawowej w Gaboniu.
5.      Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt. 1-4 pracownikom Szkoły Podstawowej w Gaboniu, radcom prawnym lub adwokatom. 
 §2
Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego lub osoby przez niego upoważnionej.
§3
Do czynności prawnych przekraczających zakres niniejszego pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Burmistrza Starego Sącza.
§4
Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gaboniu przez Panią mgr Elżbietę Kruczek.
§5
Traci moc Zarządzenie Nr 238/08 Burmistrza Starego Sącza z dnia 3.11.2008r. zmienione Zarządzeniami Nr 57/09, Nr 289/09, Nr 31/2011 w zakresie ustalającym pełnomocnictwo dla Pani mgr Elżbiety Kruczek.
§6
Wykonanie Zarządzenia powierzam Pani mgr Elżbiecie Kruczek, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Gaboniu.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                               Burmistrz Starego Sącza
                                               mgr Jacek Lelek