Zarządzenie Nr 73/2012

rok 2012

 
data publikacji:  24-09-2012 | 14:45
data ostatniej modyfikacji:  01-07-2013 | 13:24
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 73/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie ustalenia „Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Starym Sączu zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.”

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) w związku z art. 33 ust 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001r. , Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  zarządzam, co następuje:
§ 1.

Wprowadzam  „Regulamin dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Starym Sączu zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
                                                  § 2.
 Pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, za wyjątkiem pracowników zatrudnionych na podstawie powołania oraz pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Stary Sącz podlegają okresowym ocenom zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
                                                   § 3.
Sprawy związane z oceną pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych koordynuje Sekretarz Gminy.
                                                           § 4.
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikom Referatów.
                                                           § 5.
Traci moc zarządzenie Nr 176/09  Burmistrza Starego Sącza z dnia 7 września 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Starym Sączu zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych”
§ 6
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                Burmistrz Starego Sącza

                                                           mgr Jacek Lelek


Załącznik

Załącznik