Zarządzenie Nr 140/2012

rok 2012

 
data publikacji:  24-09-2012 | 14:43
data ostatniej modyfikacji:  24-09-2012 | 14:43
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 140/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 12 lipca 2012 r.
 
 
w sprawie: powierzenia przygotowania i przeprowadzenia przetargu na świadczenie usługi dowozu uczniów dojeżdżających z Woli Kroguleckiej do Zespołu Szkół w Barcicach w roku szkolnym 2012/2013
 
Na podstawie art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759)
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
Udzielam pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na świadczenie usługi dowozu uczniów dojeżdżających z Woli Kroguleckiej do Zespołu Szkół w Barcicach w roku szkolnym 2012/2013 wraz z opieką podczas dowozu.
 
§ 2.
 
Pełnomocnictwo obejmuje:
1. Przygotowanie postępowania tj.:
a) sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia
b) oszacowanie potrzeb zamawiającego
c) przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z kryteriami oceny i warunkami udziału.
2. Przeprowadzenie postępowania tj. dokonanie wszystkich najistotniejszych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego (powołanie komisji przetargowej, ocena ofert, publikacja ogłoszeń itp.) przewidzianych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759).
3. Pełnomocnictwo nie obejmuje podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Czynność ta będzie należała do Zamawiającego.
 
§ 3.
 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Obsługi - Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.
 
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
Burmistrz Starego Sącza
mgr Jacek Lelek