Zarządzenie Nr 167/2012

rok 2012

 
data publikacji:  24-09-2012 | 14:36
data ostatniej modyfikacji:  24-09-2012 | 14:36
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 167/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 2 sierpnia 2012 r.
 
 
w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Starym Sączu do podpisywania pism w imieniu Burmistrza Starego Sącza.
 
 
            Na podstawie art. 31, 33, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.).
 
zarządzam co następuje:
 
§1
 
Upoważniam Panią Janinę Broniszewską Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do:
 
podpisywania pism i innych dokumentów dotyczących zakresu działania Referatu Spraw Obywatelskich i  Administracyjno – Gospodarczych.
 
§2
 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Stary Sącz oraz upoważnionemu pracownikowi Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2012 roku.
 
 
 
 
Burmistrz Starego Sącza
mgr Jacek Lelek