Zarządzenie Nr 159/2012

rok 2012

 
data publikacji:  02-08-2012 | 14:22
data ostatniej modyfikacji:  02-08-2012 | 14:27
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 159/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 26 lipca 2012

 

 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób którym w I i II kwartale 2012 roku, w zakresie podatków udzielono ulg , odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.

 
Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

 
§ 1.

 
Podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w I i II kwartale 2012 r. w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.

 
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Podatków i Opłat.

 
§ 3.

 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu w terminie 1 miesiąca od dnia wejscia w życie zarządzenia.

 
§ 4.

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
Burmistrz
Jacek Lelek

 

Załącznik