Zarządzenie Nr 113/2012

rok 2012

 
data publikacji:  19-06-2012 | 11:41
data ostatniej modyfikacji:  19-06-2012 | 11:45
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 113/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 12 czerwca 2012 roku
 
 
w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Gminy Stary Sącz i Urzędu Miejskiego w Starym Sączu
Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy o rachunkowości z 29.września.1994 r. (. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz zgodnie z art. 40 ustawy z 27 sierpnia.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i § 14, 15 i 16 rozporządzenia Ministra Finansów z 5.lipca.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 ze zm.) za­rządza się, co następuje:
§ 1
Rokiem obrotowym będzie okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, a okresami sprawozdawczymi będą poszczególne miesiące w roku obrotowym.
§ 2
Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym:
1) zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia
2) zakładowy plan kont dla Urzędu Miejskiego w Starym Sączu określa załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3) Nadrzędne zasady rachunkowości stosowane w jednostce określa załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4)zasady polityki rachunkowości w Gminie Stary Sącz i Urzędzie Miejskim w Starym Sączu określa odrębne Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza.
 
§ 3
Wykonanie Zarządzenia zlecam Skarbnikowi Gminy
§ 4
Traci moc Zarządzenie Nr 305/2010 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont i Zarządzenie Nr 133/2011 Burmistrza Starego Sącza z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Zakładowego Planu Kont.
§ 5
Zarządzenie obowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2012 roku.
 
 mgr Jacek Lelek
Burmistrz Starego Sącza

Załącznik