Zarządzenie Nr 85/2012

rok 2012

 
data publikacji:  18-06-2012 | 11:50
data ostatniej modyfikacji:  18-06-2012 | 11:51
autor dokumentu: Anna Pierzga

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 85/2012
Burmistrza Stary Sącz
z dnia 16.05.2012
 
w sprawie : oddania w dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej na dz. ew. nr 199 o pow. 0,13 ha
w Mostkach zabudowanej budynkiem o pow. uż. 304,80 m2
 
                           
                 Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) i art. 25 ust.1 art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2010 r. 
Dz.U. Nr 102, poz. 651 z póź. zm. ) zarządza się co następuje :
 
§ 1.
 
Postanawia się oddać w dzierżawę na okres 3 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego , nieruchomość zlokalizowanym na dz. ew. Nr 199 o pow. 0,13 ha zabudowaną budynkiem o pow. użytkowej 304,80 m2 w Mostkach po uprzednim sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy .Wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
 
Nieruchomości o której mowa w §.1 przeznaczona jest na prowadzenie przedszkola Niepublicznego .Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone zostaną w warunkach przetargowych oraz umowie dzierżawy.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
 
                                                                                                  Jacek Lelek
                                                                                        Burmistrz Starego Sącza
 

                                                
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 85/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 16.05.2012
 
W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego w Mostkach na dz. ew. nr 199
 

Nr dz.
Pow. działki
w ha
Pow. użytkowa budynku
w m2
Nr Księgi Wieczystej
Opis nieruchomości
Przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania
Wysokość opłat z tytułu użytkowania,najmu lub dzierżawy
Zasady aktualizacji opłaty
Informacja o przeznaczeniu
199
0,13
304,80
 
Działka zabudowana budynkiem murowanym częściowo podpiwniczonym z poddaszem użytkowym ,
kryty blachą na dachu dwuspadowym o konstrukcji drewnianej
 
Brak planu zagospodarowania przestrzennego
 przetarg
Po przez podpisanie aneksu do umowy
 
 
      dzierżawa 98

 
Uwaga :  zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U.z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. .zm. / osoby którym przysługuje prawo pierwszeństwo ich nabycia ww. nieruchomości , które spełniają jeden z niżej wymienionych warunków mają w terminie 6 tygodni wystąpić 
z wnioskiem do Burmistrza Starego Sącza.  
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów ,
    jeżeli złożyły wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie , o którym mowa w art. 35
    ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
·2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości
·    przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jest spadkobiercą , jeżeli złożył wniosek o nabycie przed upływem
·    terminu określonego w wykazie o którym mowa w art. 35 ust.1 ; termin złożenia wniosku nie może być
·    krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
3) jest najemcą lokalu mieszkalnego , a najem został nawiązany na czas nieoznaczony