Zarządzenie Nr 75/2012

rok 2012

 
data publikacji:  08-06-2012 | 13:53
data ostatniej modyfikacji:  08-06-2012 | 13:54
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 75/2012
Burmistrza Starego Sącza
                                                                                       z dnia 02.05.2012 r.

 

 

 
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 28/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 29 stycznia 2008 r., dotyczącego ustalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych w Starym Sączu przy ul. Sobieskiego i ul. Nowej.

 
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami, zarządzam co następuje.

 
§ 1

 
W Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 29 stycznia 2008 r. dotyczącego ustalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych w Starym Sączu przy ul. Sobieskiego i ul. Nowej – REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH W STARYM SĄCZU, § 2 ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie:

 
Cmentarze czynne są w okresie od 1 kwietnia do 31 października w godz. 700 – 2100, od 1 – 15 listopada w godz. 615 – 2100, a w okresie od 16 listopada do 31 marca w godz. 700 – 1800 .”

 


§ 2

 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 

 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 
mgr Jacek Lelek
Burmistrz Starego Sącza