Zarządzenie Nr 17/2012

rok 2012

 
data publikacji:  04-04-2012 | 10:07
data ostatniej modyfikacji:  04-04-2012 | 10:15
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

                                                             Zarządzenie Nr 17/2012
                                                             Burmistrza Starego Sącza
                                                             z dnia 2 lutego 2012 r.
 
w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.
 
 
Na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz .U. Nr 223 poz.1458 ze zm.) w związku z art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r..Nr 142 poz.1591 ze zm.)
 
Zarządzam co następuje:
                                                                               § 1
 
Wyznaczam Pana inż. Kazimierza Gizickiego Zastępcę Burmistrza Starego Sącza, do wykonywaniaczynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza, z wyjątkiem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia.
 
                                                                             § 2
 
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Pana inż. Kazimierza  Gizickiego do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza, z wyjątkiem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, oraz ustalania wysokości   wynagrodzenia wyznaczam Pana                    mgr inż. Jana Migacza Sekretarza Gminy Stary Sącz.
 
                                                                            § 3
 
Traci moc Zarządzenie Nr 11/2010 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.
 
                                                                           § 4
 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Starego Sącza i Sekretarzowi Gminy Stary Sącz.
 
                                                                          § 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
mgr Jacek Lelek
Burmistrz Starego Sącza