Zarządzenie Nr 31/2012

rok 2012

 
data publikacji:  26-03-2012 | 12:30
data ostatniej modyfikacji:  26-03-2012 | 12:35
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 31/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 27 lutego 2012r.
 
 
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Gminie Stary Sącz.
 
Na podstawie art. 181 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
Ustanawiam, Panią mgr Grażynę Kopeć pełnomocnikiem do spraw wyborów – urzędnikiem wyborczym w Gminie Stary Sącz.
 
§ 2
 
Upoważniam pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego do wykonania na obszarze Gminy Stary Sącz zadań w wyborach: do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz zadań związanych z przeprowadzeniem referendum lokalnego      i ogólnokrajowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 
§ 3
 
Zakres działania pełnomocnika do spraw wyborów określa porozumienie z dnia 27 lutego 2012r.    w sprawie zasad współdziałania urzędnika wyborczego, ustanowionego przez Burmistrza Starego Sącza z Krajowym Biurem Wyborczym.
 
§ 4
 
Traci moc zarządzenie Nr 20/99 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 20 grudnia 1999r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2012r.
 

mgr Jacek Lelek

Burmistrz Starego Sącza