Zarządzenie Nr 18/2012

rok 2012

 
data publikacji:  26-03-2012 | 12:23
data ostatniej modyfikacji:  26-03-2012 | 12:29
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 18/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 02 lutego 2012r.
 
w sprawie: powierzenia prowadzenia spraw Gminy Stary Sącz w imieniu Burmistrza Starego Sącza oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Zastępcy Burmistrza.
Na podstawie art.33 ust.4,  art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 268 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zarządzam co następuje:
§ 1
Upoważniam Pana inż. Kazimierza Gizickiego – Zastępcę Burmistrza Starego Sącza do prowadzenia w imieniu Burmistrza Starego Sącza wszystkich spraw Gminy Stary Sącz należących do zakresu działania :
  1. Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej .
  2. Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
oraz
  1. Zadań ochrony przeciwpożarowej w zakresie realizowanym przez Referat Organizacji i Spraw Społecznych.
  2. Zadań związanych z remontami i utrzymaniem budynku Urzędu oraz organizacją i nadzorowaniem robót wykonywanych przez pracowników Urzędu zatrudnionych na stanowiskach konserwatorów i robotników gospodarczych a także osób zatrudnionych okresowo w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w zakresie przypisanym do realizacji przez Referat Spraw Obywatelskich i Administracyjno – Gospodarczych.
a także do sprawowania nadzoru merytorycznego nad Gminnymi jednostkami Organizacyjnymi :
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starym Sączu.
- Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą Wsparcia Dziennego w Starym Sączu.
                                                     
 
§ 2
 Upoważniam Pana inż. Kazimierza Gizickiego Zastępcę Burmistrza do :
1.      Wydawania w indywidualnych sprawach z zakresie administracji publicznej decyzji administracyjnych , postanowień, zaświadczeń w zakresie powierzonych spraw określonych w § 1 pkt.1-4.
 
2.      Potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów wpływających i wytwarzanych w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.
 
3.      Stwierdzania własnoręczności podpisów .                                                                    
4.      Stwierdzania ostateczności i wykonalności decyzji, wydawanych przez Urząd Miejski.
5.      Podpisywania pism i innych dokumentów z zakresu powierzonych spraw z wyłączeniem korespondencji zastrzeżonej do wyłącznej kompetencji Burmistrza Starego Sącza.
                                       
§ 3
W przypadku nieobecności Burmistrza Starego Sącza spowodowanej urlopem, chorobą,  wyjazdem służbowym, lub inną przyczyną uniemożliwiającą wykonywanie obowiązków Burmistrza upoważniam Pana inż. Kazimierza Gizickiego Zastępcę Burmistrza do wykonywania wszystkich zadań i kompetencji przypisanych Burmistrzowi dotyczących zadań własnych, zadań zleconych, oraz zadań powierzonych.
§ 4
Upoważnienia, o których mowa w § 1, 2 i 3  udzielam na czas nieokreślony. Wygasają one z chwilą cofnięcia upoważnienia albo odwołania Pana inż. Kazimierza Gizickiego ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Starego Sącza.
 
§ 5
Traci moc:
- Zarządzenie Nr 229/09 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 października 2009r.
 
 
§ 6
Wykonanie Zarządzenia powierzam Panu inż. Kazimierzowi Gizickiemu Zastępcy Burmistrza Starego Sącza.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
mgr Jacek Lelek
Burmistrz Starego Sącza