Zarządzenie Nr 19/2012

rok 2012

 
data publikacji:  26-03-2012 | 12:20
data ostatniej modyfikacji:  26-03-2012 | 12:22
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 19/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 02 lutego 2012r.
 
w sprawie: powierzenia prowadzenia spraw Gminy Stary Sącz w imieniu Burmistrza Starego Sącza oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Sekretarzowi Gminy.
Na podstawie art.33 ust.4,  art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 268 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zarządzam co następuje:
§ 1
Upoważniam Pana mgr  inż. Jana Migacza– Sekretarza Gminy  Stary Sącz do prowadzenia w imieniu Burmistrza Starego Sącza spraw Gminy Stary Sącz należących do zakresu działania :
  1. Referatu Organizacji i Spraw Społecznych w wyłączeniem;
- zadań ochrony przeciwpożarowej,
- zadań związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi.
  1. Referatu Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Gospodarczych z wyłączeniem:                              
    - zadań związanych z remontami i utrzymaniem budynku Urzędu,                                            
   -  oraz organizacją i   nadzorowaniem robót wykonywanych przez pracowników Urzędu 
      zatrudnionych   na stanowiskach konserwatorów i robotników gospodarczych a także  
      osób   zatrudnionych okresowo w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
                                                     
§ 2
 Upoważniam Pana mgr  inż.  Jana Migacza Sekretarza Gminy do :
1.      Wydawania w indywidualnych sprawach z zakresie administracji publicznej decyzji administracyjnych , postanowień, zaświadczeń w zakresie powierzonych spraw określonych w § 1 .
 
2.      Potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów wpływających i wytwarzanych w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.
 
3.      Stwierdzania własnoręczności podpisów .                                                                    
4.      Stwierdzania ostateczności i wykonalności decyzji, wydawanych przez Urząd Miejski.
5.      Podpisywania pism i innych dokumentów z zakresu powierzonych spraw z wyłączeniem korespondencji zastrzeżonej do wyłącznej kompetencji Burmistrza Starego Sącza.
                                       
§ 3
W przypadku nieobecności Burmistrza Starego Sącza i Zastępcy Burmistrza spowodowanej urlopem, chorobą, wyjazdem służbowym, lub inną przyczyną uniemożliwiającą wykonywanie obowiązków Burmistrza i Zastępcy Burmistrza upoważniam Pana mgr  inż. Jana Migacza Sekretarza Gminy   do wykonywania wszystkich zadań i kompetencji przypisanych Burmistrzowi dotyczących zadań własnych, zadań zleconych, oraz zadań powierzonych.
§ 4
Upoważnienia, o których mowa w § 1, 2 i 3 udzielam na czas nieokreślony. Wygasają one z chwilą cofnięcia upoważnienia albo rozwiązania stosunku pracy z panem mgr inż. Janem Migaczem Sekretarzem Gminy Stary Sącz.
 
§ 5
Traci moc:
- Zarządzenie Nr 104/09 Burmistrza Starego Sącza z dnia 19 maja  2009r.
 
§ 6
Wykonanie Zarządzenia powierzam Panu mgr inż. Janowi Migaczowi Sekretarzowi Gminy Stary  Sącz.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

mgr Jacek Lelek

Burmistrz Starego Sącza