Zarządzenie Nr 35/2012

rok 2012

 
data publikacji:  26-03-2012 | 12:06
data ostatniej modyfikacji:  26-03-2012 | 12:07
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 35/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 02 marca 2012r.
 
w sprawie: upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Starym Sączu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Na podstawie art.31,33 ust.3 oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
zarządzam co następuje:
§ 1
Upoważniam Panią mgr Alfredę Wastag – Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Starym Sączu (USC) do:
  1. Załatwiania w imieniu Burmistrza Starego Sącza indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie zbiórek publicznych w tym do wydawania decyzji administracyjnych.  
  2. Potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów wpływających i wytwarzanych w sprawach należących do właściwości USC.
  3. Stwierdzania własnoręczności podpisów w sprawach należących do właściwości USC.
§ 2
Upoważnienie, o którym mowa w paragrafie 1, udzielam na czas nieokreślony. Wygasa ono   z chwilą cofnięcia upoważnienia albo rozwiązania stosunku pracy z upoważnionym Kierownikiem USC.
§ 3
Kierownik USC w Starym Sączu w zakresie udzielonego mu przez Burmistrza Starego Sącza upoważnienia- podpisuje decyzje i inne dokumenty opatrując je pieczęcią „ Z upoważnienia Burmistrza”.
                                                                                         § 4
Zasady podpisywania aktów stanu cywilnego i innych dokumentów wydawanych przez USC,   określają odrębne przepisy,                                                            
                                                                                                                § 5
Traci  moc:
- Zarządzenie Nr 10/2010 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 stycznia 2010r. w zakresie  określonym w załączniku Nr 1  w pkt. 2.
 
§ 6
Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi USC w Starym Sączu  
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

mgr Jacek Lelek

Burmistrz Starego Sącza