Zarządzenie Nr 26/2012

rok 2012

 
data publikacji:  26-03-2012 | 12:03
data ostatniej modyfikacji:  26-03-2012 | 12:05
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

 
Zarządzenie Nr 26/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 21 lutego 2012r.
 
w sprawie: upoważnienia Skarbnika Gminy Stary Sącz  do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania pism .
 
Na podstawie art.31,33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
zarządzam co następuje:
                                                                                            §1                                                                                                                                                   
Skarbnik Gminy Stary Sącz mgr Stanisława Hodorowicz :
1.Kontrasygnuje czynności prawne mogące spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.
2.Kontrasygnuje czynności prawne polegające na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń, gwarancji, a także emisji papierów wartościowych.
                                                                                           § 2
Upoważniam Panią mgr Stanisławę Hodorowicz – Skarbnika Gminy Stary Sącz do :
 
  1. Podpisywania pism i innych dokumentów dotyczących zakresu działania Referatu Finansowo-Budżetowego oraz Referatu Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.
  2. Potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów wpływających i wytwarzanych w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.
  3. Stwierdzaniu własnoręczności podpisów.
                                                                                     § 3                                                                             
Upoważnienia udzielam na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia  upoważnienia albo odwołania Pani mgr Stanisławy Hodorowicz ze stanowiska Skarbnika Gminy Stary Sącz.
 
                                                                                  § 4
Zasady podpisywania dokumentów księgowych oraz dyspozycji środkami pieniężnymi, określają odrębne przepisy.
                                                                                   § 5
Traci moc: Zarządzenie Nr 10/2010 Burmistrza Starego Sącza, z dnia 15 stycznia 2010 r. w zakresie określonym w załączniku Nr 1 w pkt.1.
                                                                                    § 6
Wykonanie Zarządzenia powierzam Pani mgr Stanisławie Hodorowicz Skarbnikowi Gminy Stary Sącz.
                                                                                      § 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

mgr Jacek Lelek

Burmistrz Starego Sącza