Zarządzenie Nr 24/2012

rok 2012

 
data publikacji:  26-03-2012 | 12:00
data ostatniej modyfikacji:  26-03-2012 | 12:02
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 24/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 14 lutego 2012r.
 
w sprawie: upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania pism w imieniu Burmistrza Starego Sącza.
Na podstawie art.31,33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
zarządzam co następuje:
§ 1
Upoważniam Panią mgr Bogumiłę Klimczak – Kierownika Referatu Finansowo- Budżetowego(FN) do:
 1. Podpisywania pism i innych dokumentów dotyczących zakresu działania Referatu FN.
 2. Potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów wpływających i wytwarzanych w sprawach należących do właściwości Referatu FN.
 3. Stwierdzania własnoręczności podpisów w sprawach należących do właściwości Referatu FN.
§ 2
Upoważniam Pana mg Ryszarda Niejadlika – Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Administracyjno- Gospodarczych (SO) do:
 1. Podpisywania pism i innych dokumentów dotyczących zakresu działania Referatu SO.
 2. Potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów wpływających i wytwarzanych w sprawach należących do właściwości Referatu SO.
 3. Stwierdzania własnoręczności podpisów w sprawach należących do właściwości Referatu SO.
§ 3
 
Upoważniam Panią Janinę Broniszewską –  Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do:
 1. Potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów wpływających i wytwarzanych w sprawach należących do właściwości Referatu SO, oraz Urzędu Stanu Cywilnego.
 2. Stwierdzania własnoręczności podpisów w sprawach należących do właściwości Referatu SO, oraz Urzędu Stanu Cywilnego.
 3. Przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego – „Formularza dla Centrum Personalizacji”.
 4. Wydawania zaświadczeń, poświadczeń i potwierdzeń z zakresu spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.
 5. Podpisywania zawiadomień z zakresu spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.
                                                               § 4
 
Upoważniam Panią Małgorzatę Plata–  Specjalistę w Referacie Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Gospodarczych do:
 1. Przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego – „Formularza dla Centrum Personalizacji”.
 2. Wydawania zaświadczeń, poświadczeń i potwierdzeń z zakresu spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.
 3. Podpisywania zawiadomień z zakresu spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.
                                                               § 5
Upoważniam Panią mgr Grażynę Kopeć  – Kierownika Referatu Organizacji i Spraw Społecznych (OR) do:
 1. Podpisywania pism i innych dokumentów dotyczących zakresu działania Referatu OR.
 2. Potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów.                                                  
 3. Stwierdzania własnoręczności podpisów .
 
                                                               § 6
Upoważniam Panią Marię Klag –Inspektora w Referacie Organizacji i Spraw Społecznych  do:
 1. Potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów.                                                  
 2. Stwierdzania własnoręczności podpisów .
                                                                § 7
Upoważniam Panią mgr Joannę Orłowską –Inspektora w Referacie Organizacji i Spraw Społecznych  do:
 1. Potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów.                                                   
 2. Stwierdzania własnoręczności podpisów .
                                                            § 8
Upoważniam Panią mgr inż. arch. Jolantę Wąsik Kierownika Referatu  Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej (BP) do:
 1. Podpisywania pism i innych dokumentów dotyczących zakresu działania Referatu BP, w tym dotyczących procedury planowania przestrzennego.
 2. Potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów wpływających i wytwarzanych w sprawach należących do właściwości Referatu BP.
 3. Stwierdzania własnoręczności podpisów w sprawach należących do właściwości Referatu BP.
 4. Stwierdzania ostateczności i wykonalności decyzji wydanych w sprawach należących do właściwości Referatu BP.
 5. Wydawania :
- postanowień o zgodności wstępnych projektów podziału działek z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- wypisów, wyrysów i zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary Sącz.”
 
                                                               § 9
Upoważniam Pana mgr inż. Pawła Dybca - Kierownika Referatu i Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ( GK) do:
 1. Podpisywania pism i innych dokumentów dotyczących zakresu działania Referatu GK.
 2. Potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów wpływających i wytwarzanych w sprawach należących do właściwości Referatu GK.
 3. Stwierdzania własnoręczności podpisów  w sprawach należących do właściwości Referatu GK.
 4. Stwierdzania ostateczności i wykonalności decyzji wydanych w sprawach należących do właściwości Referatu GK.
 5. Uzgadniania przebiegu urządzeń budowlanych w zakresie ich lokalizacji w pasach drogowych oraz liniach rozgraniczających drogi gminne.
 6. Podpisywania upomnień dotyczących należności Gminy w sprawach prowadzonych przez Referat GK.
                                                               § 10
Upoważniam Panią mgr inż. Elżbietę Migacz - Inspektora  Referatu   Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  do:
 1. Potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów wpływających i wytwarzanych w sprawach należących do właściwości Referatu GK.
 2. Stwierdzania własnoręczności podpisów w sprawach należących do właściwości Referatu GK.
 3. Stwierdzania ostateczności i wykonalności decyzji wydanych w sprawach należących do właściwości Referatu GK.
                                                               § 11
Upoważniam Pana Kazimierza Nakielskiego - Podinspektora  Referatu   Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  do:
 1. Potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów wpływających i wytwarzanych w sprawach należących do właściwości Referatu GK.
 2. Stwierdzania własnoręczności podpisów w sprawach należących do właściwości Referatu GK.
 
                                                               § 12
Upoważniam Pana inż. Bonifacego Wolaka - Kierownika Referatu Przygotowania Inwestycji (PI)  do:
 1. Podpisywania pism i innych dokumentów dotyczących zakresu działania Referatu PI.
 2. Potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów wpływających i wytwarzanych w sprawach należących do właściwości Referatu PI.
 3. Stwierdzania własnoręczności podpisów w sprawach należących do właściwości Referatu PI.
                                                               § 13
Upoważniam Panią Grażynę Leśniak - Inspektora  Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji  (RL) do:
 1. Podpisywania pism i innych dokumentów dotyczących zakresu działania Referatu RL.
 2. Potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów wpływających i wytwarzanych w sprawach należących do właściwości Referatu RL.
 3. Stwierdzania własnoręczności podpisów w sprawach należących do właściwości Referatu RL.
 
                                                               § 14
Upoważniam Panią mgr Annę Pierzga-Belską - Specjalistę  Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji do:
 1. Potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów wpływających i wytwarzanych w sprawach należących do właściwości Referatu RL.
 2. Stwierdzania własnoręczności podpisów w sprawach należących do właściwości Referatu RL.
                                                               § 15
 
Upoważnienia, o których mowa w paragrafach od  § 1 do § 14, udzielam na czas nieokreślony. Wygasają one z chwilą cofnięcia upoważnienia albo rozwiązania stosunku pracy z upoważnionymi niniejszym Zarządzeniem pracownikami Urzędu Miejskiego  w Starym Sączu.
                                                                            § 16
Pracownicy Urzędu Miejskiego w zakresie udzielonych im przez Burmistrza Starego Sącza upoważnień- podpisują pisma i inne dokumenty opatrując je pieczęcią  „ Z upoważnienia Burmistrza”.
                                                                            § 17
Zasady podpisywania aktów stanu cywilnego, dokumentów księgowych, oraz dyspozycji środkami pieniężnymi , określają odrębne przepisy,                                                           
                                                                             § 18
 
Traci  moc:
- Zarządzenie Nr 10/2010 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 stycznia 2010r. w zakresie  określonym w załączniku Nr 1  w pkt. od pkt. 3 do pkt.19 włącznie.
 
 
§ 19
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Stary Sącz oraz upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.
 
§ 20
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

mgr Jacek Lelek

Burmistrz Starego Sącza