Zarządzenie Nr 25/2012

rok 2012

 
data publikacji:  26-03-2012 | 11:57
data ostatniej modyfikacji:  26-03-2012 | 11:59
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 25/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 14 lutego 2012r.
 
w sprawie: upoważnienia pracowników Referatu Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Starym Sączu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zarządzam co następuje:
§ 1
Upoważniam Panią Bogumiłę Migacz – Kierownika Referatu Podatków i Opłat do:
  1. Załatwiania w imieniu Burmistrza Starego Sącza indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych do których mają zastosowanie przepisy:
- ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U.   z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) i przepisów wykonawczych,
- oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr      8 poz. 60 ze zm.)
w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń  z wyłączeniem spraw dotyczących umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności podatków i opłat lokalnych.
  1. Podpisywania w imieniu Burmistrza upomnień i tytułów wykonawczych dotyczących podatków i opłat lokalnych.
  2. Podpisywania decyzji wezwań i postanowień wydawanych w toku postępowania administracyjnego związanego z ustaleniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz umieszczania na fakturach VAT określonych przepisami adnotacji.
  3. Potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów wpływających i wytwarzanych w sprawach należących do właściwości Referatu Podatków i Opłat.
  4. Stwierdzania własnoręczności podpisów w sprawach należących do właściwości Referatu Podatków i Opłat.
  5. Stwierdzania ostateczności i wykonalności decyzji, wydawanych w sprawach należących do właściwości Referatu Podatków i Opłat.
  6. Podpisywania pism i innych dokumentów dotyczących zakresu działania Referatu Podatków i Opłat.
§ 2
Upoważniam Panią Marię Górka – inspektora w Referacie Podatków i Opłat do:
  1. Załatwiania w imieniu Burmistrza Starego Sącza indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych do których mają zastosowanie przepisy:
- ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) i przepisów wykonawczych,
- oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.)
w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń z wyłączeniem spraw dotyczących umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności podatków i opłat lokalnych, z terenu Gminy Stary Sącz, a w przypadku usprawiedliwionej nieobecności Kierownika Referatu Podatków i Opłat spowodowanej urlopem, chorobą lub wyjazdem służbowym także z terenu Miasta Stary Sącz .
  1. Podpisywania wezwań i postanowień wydawanych w toku postępowania administracyjnego związanego z ustaleniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz umieszczania na fakturach VAT określonych przepisami adnotacji.
§ 3
Upoważnienia, o których mowa w § 1 i 2 udzielam na czas nieokreślony. Wygasają one z chwilą cofnięcia upoważnienia albo rozwiązania stosunku pracy z upoważnionymi pracownikami  Referatu Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.
§ 4
Tracą moc:
- Zarządzenie Nr 202/06 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 14 września 2006r.
- Zarządzenie Nr 180/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 20 sierpnia 2007r.
- oraz Zarządzenie Nr 10/2010 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 stycznia 2010r. w zakresie określonym w załączniku Nr 1 pkt. 20 i 21
 
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierzam upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

mgr Jacek Lelek

Burmistrz Starego Sącza