Zarządzenie Nr 30/2012

rok 2012

 
data publikacji:  22-03-2012 | 14:41
data ostatniej modyfikacji:  22-03-2012 | 14:41
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 30/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA

 
z dnia 24 lutego 2011 r.

 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 263/2011 Burmistrza Starego Sącza
z dnia 6 października 2011 r.

 

 

 
Działając na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) oraz art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) z a r z ą d z a się , co następuje:

 

 
§ 1. Dokonuje sie zmiany w składzie osobowym Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
Burmistrz Starego Sącza
mgr Jacek Lelek