Zarządzenie Nr 14/2012

rok 2012

 
data publikacji:  03-02-2012 | 15:03
data ostatniej modyfikacji:  03-02-2012 | 15:11
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 14/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 31 stycznia 2012

 

 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób którym w III i IV kwartale 2011 roku, w zakresie podatków udzielono ulg , odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.

 
Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

 
§ 1.

 
Podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w III i IV kwartale 2011 r. w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.

 
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Podatków i Opłat.

 
§ 3.

 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

 
§ 4.

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 
Burmistrz Starego Sącza
mgr Jacek Lelek

 

 

Załącznik