Zarządzenie Nr 213/10

rok 2010

 
data publikacji:  20-07-2011 | 14:43
data ostatniej modyfikacji:  20-07-2011 | 14:44
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 213/2010

 
Burmistrza Starego Sącza z dnia 08.10.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

 

 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zarządzam co następuje:

 

 
§ 1
W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
Wykonanie wraz z montażem 25 instalacji zdobniczo-reklamowych dla 9 zabytkowych budynków w Starym Sączu
powołuję Komisję Przetargową w składzie:
  1. Jan Migacz - Przewodniczący
  2. Wiesław Sasak - Sekretarz
  3. Grażyna Leśniak - Członek
  4. Elżbieta Puch - Członek

 

 
§ 2
Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 02.11.2010 r. w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

 

 
§ 3
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz
mgr Marian Cycoń