Zarządzenie Nr 148/10

rok 2010

 
data publikacji:  20-07-2011 | 12:06
data ostatniej modyfikacji:  19-07-2013 | 10:10
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 148/2010

 
Burmistrza Starego Sącza z dnia 29.07.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

 

 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

 
§ 1
W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
Sieć kanalizacji sanitarnej Barcice Dolne

 
powołuję Komisję Przetargową w składzie:
  1. Bonifacy WOLAK - Przewodniczący
  2. Wiesław SASAK - Sekretarz
  3. Magdalena Orłowska - Członek
  4. Elżbieta Puch - Członek

 

 
§ 2
Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 24.08.2010 r. w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

 

 
§ 3
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz
mgr Marian Cycoń