Zarządzenie Nr 264/10

rok 2010

 
data publikacji:  14-04-2011 | 09:42
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 11:14
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 264/10
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 23 listopada 2010 roku

 
W sprawie wydzierżawienia nieruchomości będącej własnością Gminy Stary Sącz.

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządza co następuje:

 
§ 1
Postanawia się wydzierżawić część nieruchomości gruntowej położonej w Gaboniu, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej: 774/1 o powierzchni 0,0030 ha, na okres od 1.12.2010 r. do 28.02.2011 r. Panu Stefanowi Tokarczyk, z przeznaczeniem pod garaż.

 
§ 2
Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) + należny podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami za cały okres dzierżawy.

 
§ 3
Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

 
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Budownictwa Gospodarki Przestrzennej.

 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
Burmistrz
mgr Marian Cycoń