Zarządzenie Nr 219/10

rok 2010

 
data publikacji:  14-04-2011 | 09:30
data ostatniej modyfikacji:  14-04-2011 | 09:32
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 219/10
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 20 października 2010 roku

 
W sprawie wydzierżawienia nieruchomości będącej własnością Gminy Stary Sącz.

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządza co następuje:

 
§ 1
Postanawia się wydzierżawić część nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej: 679 o powierzchni 0,0015 ha, na okres od 1.11.2010 r. do 31.01.2011 r. Panu Piotrowi Gancarczyk, z przeznaczeniem pod istniejący garaż.

 
§ 2
Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) + należny podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami za cały okres dzierżawy.

 
§ 3
Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

 
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Budownictwa Gospodarki Przestrzennej.

 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz
mgr Marian Cycoń