Zarządzenie Nr 215/10

rok 2010

 
data publikacji:  14-04-2011 | 09:26
data ostatniej modyfikacji:  14-04-2011 | 09:27
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 215/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 14 października 2010 roku
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Starym Sączu, przeznaczonych do wydzierżawienia.

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651)

 
zarządzam, co następuje

 
§ 1
Przeznaczam do wydzierżawienia, nieruchomości gruntowe położone w Starym Sączu wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2
Wydzierżawienie nieruchomości, wymienionych w wykazie następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

§ 3
Wykaz o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu przy ul. Batorego 25 .

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej .

 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz
mgr Marian Cycoń