Zarządzenie Nr 207/10

rok 2010

 
data publikacji:  20-01-2011 | 13:07
data ostatniej modyfikacji:  20-01-2011 | 14:56
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 207/10
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 6 października 2010 roku
W sprawie powołania Komisji ds. przejęcia części działki ewidencyjnej nr 679 położonej w Starym Sączu.
 
Na podstawie art. 33 ust. 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), zarządzam co następuje:
 
§ 1
Powołuję komisję ds. przejęcia:
  1. Części działki ewidencyjnej 679 położonej w Starym Sączu o pow. 0,0015 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą KW nr NS1S/00115576/0 od Pana Jacka Samczaka;
  2. Części działki ewidencyjnej 679 położonej w Starym Sączu o pow. 0,0015 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą KW nr NS1S/00115576/0 od Pana Marka Góreckiego.
W skład Komisji wchodzą:
  1.  Andrzej Rybarski – Inspektor Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
  2.  mgr inż. Agnieszka Zielińska – Pomoc Administracyjna w Referacie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.
§ 2
Na przewodniczącego Komisji powołuję Andrzeja Rybarskiego - Inspektora Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.
§ 4
Zadaniem Komisji będzie przejęcie działki ewidencyjnej nr 679 o pow. 0,0015 ha położonej w Starym Sączu od dotychczasowych dzierżawców.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz
mgr Marian Cycoń