Zarządzenia Nr 38/10

rok 2010

 
data publikacji:  20-01-2011 | 12:46
data ostatniej modyfikacji:  20-01-2011 | 12:47
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenia Nr 38/2010

Burmistrza Starego Sącza
z dnia 22.03.2010 r.
 
 
w sprawie : oddania w użyczenie hali sportowej przy Zespole Szkół, w Barcicach
 
 
 
Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) i art. 25 ust.1 art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261 , poz. 2603 z póź. zm. ) zarządza się co następuje :
 
&.1.
 
Postanawia się oddać w użyczenie w dniu 15 maja 2010 r. Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Starym Sączu Rynek 5 . halę sportową przy Zespole Szkół , Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Barcicach z przeznaczeniem na zorganizowanie IV Powiatowego Turnieju Bocci Osób Niepełnosprawnych o Puchar Burmistrza Starego Sącza .
 
&.2.
 
Szczegółowe zasady oddania w użyczenie sali gimnastycznej o której mowa w &.1 zostaną określone w umowie użyczenia.
 
&.3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
 
&.4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w dniu 15 maja 2010 r.
 
Burmistrz
mgr Marian Cycoń