Zarządzenie Nr 108/10

rok 2010

 
data publikacji:  20-01-2011 | 12:41
data ostatniej modyfikacji:  20-01-2011 | 12:42
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 108/2010
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 08.06.2010 r.
 
 
w sprawie : oddania w najem sali narad w budynku Urzędu Miejskiego w Starym Sączu
ul. Batorego 25
 
 
Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z póź. zm. ) i art. 25 ust.1 , art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 , poz. 2603 z póź. zm. ) zarządza się co następuje :
 
&.1.
 
Postanawia się oddać w najem salę narad w budynku Urzędu Miejskiego w Starym Sączu
ul. Batorego 25 dla Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp.z o.o. w Nowym Sączu
ul. Myśliwiska 4c/8 z przeznaczeniem na przeprowadzenie spotkania informacyjnego dot. projektu „ Mój szef jest wyrozumiały , mój szef to ja „ .
 
&.2.
 
Szczegółowe zasady najmu przedmiotowego lokalu oraz terminy zostaną określone w umowie.
 
&.3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
 
 
&.4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
 
Burmistrz
mgr Marian Cycoń