Zarządzenia Nr 61/10

rok 2010

 
data publikacji:  20-01-2011 | 12:35
data ostatniej modyfikacji:  20-01-2011 | 12:36
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenia Nr 61/2010
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 26.04.2010 r.
 
 
w sprawie : oddania w użyczenie nieruchomości zlokalizowanej na dz. ew. nr 290/2 oraz dz. ew.
nr 290/4 w Barcicach
 
 
 
Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) i art. 25 ust.1 art.35 ust.1 i 2 ustaw z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261 , poz. 2603 z póź. zm. ) zarządza się co następuje :
 
&.1.
 
Postanawia się oddać w użyczenie na okres od dnia 02.04..2010 r. do 01.03.2013 r. nieruchomość położoną w Barcicach na dz. ew. nr 290/2 o pow. 22.700 m2 zabudowaną budynkiem klubowym
o pow. użytkowej 69,13 m2 w skład którego wchodzi :, szatnia o pow. 39 m2 , umywalnia o pow.
9 m2 , pokój sędziowski o pow. 5,30 m2 , korytarz o pow. 3,23 m2 , pomieszczenie magazynowe
o pow. 12,60 m2 i dwa boiska sportowe oraz dz. ew. nr 290/4 o pow. 0,0016 ha z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS „Barciczanka „.
 
&.2.
 
Szczegółowe zasady oddania w użyczenie nieruchomości o której mowa w &.1 zostaną określone w umowie użyczenia.
 
&.3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska .
 
 
&.4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 02.04.2010 r.
 
 
 
 
Burmistrz
mgr Marian Cycoń