Zarządzenie Nr 165/10

rok 2010

 
data publikacji:  21-12-2010 | 11:54
data ostatniej modyfikacji:  21-12-2010 | 11:55
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Z a r z ą d z e n i e Nr 165/2010
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 11.08.2010 r.
 
 
w sprawie : oddania w użyczenie budynku położonego w Starym Sączu ul. Wielki Wygon – Targowica
 
 
Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z dnia 12 października 2001 r. ) i art. 25 ust.1 , art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 , poz.. 651 ) zarządza się co następuje :
 
&.1.
 
Postanawia się oddać w użyczenie budynek – barak położony w Starym Sączu ul. Wielki Wygon
Targowica o łącznej pow. użytkowej 48,72 m2 wraz z częścią działką ew. nr 243/1 Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi Pocztowych – Sekcja nr1 Stary Sącz z przeznaczeniem na prowadzenie swojej działalności statutowej .
Umowa użyczenia zostanie zawarta na okres 3 lata z mocą obowiązującą od dnia 01 .09. 2010 r.
do dnia 31.08. 2013 r.
 
&.2.
 
Szczegółowe zasady użyczenia budynku wraz działką o których mowa w &.1. zostaną określone w umowie.
 
&.3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i ochrony Środowiska..
 
&.4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2010 r.
 
 
 
BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń