Zarządzenie Nr 206/10

rok 2010

 
data publikacji:  21-12-2010 | 11:51
data ostatniej modyfikacji:  21-12-2010 | 11:52
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenia Nr 206/2010
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 06.10.2010 r.
 
 
w sprawie : oddania w użyczenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu
ul. Mickiewicza 59.
 
 
Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) i art. 25 ust.1 art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 102 , poz. 601 z póź. zm. ) zarządza się co następuje :
 
&.1.
 
Postanawia się oddać w użyczenie Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedziba
w Starym Sączu Rynek 5 salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu na okres od dnia 01.10.2010 r. do dnia 30.06.2011 r. z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych w każdy piątek tygodnia w godz. od 18.00- 21.00 dla grupy osób niepełnosprawnych i ich trenerów.
 
&.2.
 
Szczegółowe zasady oddania w użyczenie sali gimnastycznej o której mowa w &.1 zostaną określone w umowie użyczenia.
 
&.3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
 
&.4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w dniu 01.10. 2010 r..
 
 
BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń