Zarządzenie Nr 69/10

rok 2010

 
data publikacji:  21-12-2010 | 11:49
data ostatniej modyfikacji:  21-12-2010 | 11:50
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 69/2010
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 05.05.2010
 
w sprawie : oddanie w użyczenie zespołu boisk sportowych wraz z zapleczem „Orlik 2012” zlokalizowanych na dz.ew. nr 484, 485,361 i 231/2 w Gołkowicach Górnych.
 
Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z póź. zm. ) i art. 25 ust.1 , art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolityz 2004 r. Dz.U. Nr 261 , poz. 2603 ) zarządza się co następuje :
 
&.1.
 
Postanawia się oddać w użyczenie Gimnazjum w Gołkowicach Górnych zespół boiska sportowe wraz z zapleczem „ Orlik 2012 „ zlokalizowanych na dz. ew. nr 484, 485 , 361 i 231/2 w Gołkowicach Górnych .
Umowa użyczenia zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 
&.2.
 
Szczegółowe zasady użyczenia przedmiotowej nieruchomości zostaną określone w umowie.
 
&.3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
 
&.4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 24.05.2010 r.
 
BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń