Zarządzenie Nr 68/10

rok 2010

 
data publikacji:  21-12-2010 | 11:47
data ostatniej modyfikacji:  21-12-2010 | 11:47
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 68/2010
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 29.04.2010
 
w sprawie : oddanie w użyczenie wielofunkcyjnych boisk sportowych „Orlik 2012” zlokalizowanych na dz.ew. nr 3996, 2108 i 2114/3 w Starym Sączy .
 
Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z póź. zm. ) i art. 25 ust.1 , art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261 , poz. 2603 ) zarządza się co następuje :
 
&.1.
 
Postanawia się oddać w użyczenieCentrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari 5 w Starym Sączu wielofunkcyjne boiska sportowe „ Orlik 2012 „ zlokalizowanych na dz. ew. nr 3996, 2108 i 2114/3 w Starym Sączy .
Umowa użyczenia zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 
&.2.
 
Szczegółowe zasady użyczenia przedmiotowej nieruchomości zostaną określone w umowie.
 
&.3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
 
&.4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.05.2010 r.
 
 
BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń