Zarządzenie Nr 14/10

rok 2010

 
data publikacji:  21-12-2010 | 11:43
data ostatniej modyfikacji:  21-12-2010 | 11:44
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Z a r z ą d z e n i e Nr 14/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz
z dnia 04.02.2010 r.
 
 
w sprawie : wydzierżawienia budynku wraz z częścią działki ew. Nr 73/3 w Moszczenicy Niżnej
 
 
 
Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z póź. zm. ) i art. 25 ust.1 , art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 ,
poz. 2603 ) zarządza się co następuje :
 
§.1.
 
Postanawia się wydzierżawić Panu Józefowi Porębskiemu zam. (…) budynek o pow. użytkowej 50 m2 oraz część działki gruntowe oznaczonej nr ewidencyjnym 73/3 usytuowane w Moszczenicy Niżnej z przeznaczeniem na magazyn materiałów budowlanych.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 miesięcy z mocą obowiązującą od dnia
08 lutego 2010 r. do dnia 07 maja 2010 r.
 
§.2.
 
Szczegółowe zasady dzierżawy przedmiotowej nieruchomości zostaną określone w umowie.
 
§.3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
 
§.4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń