Zarządzenie Nr 37/10

rok 2010

 
data publikacji:  21-12-2010 | 11:40
data ostatniej modyfikacji:  21-12-2010 | 11:40
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 37/2010
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 22.03.2010 r.
 
 
w sprawie : oddania w najem budynku Klubu „OMEN” dla Pani Patrycji Macheta zam. (…)
 
 
Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z póź. zm. ) i art. 25 ust.1 , art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 , poz. 2603 z póź. zm. ) zarządza się co następuje :
 
&.1.
 
Postanawia się oddać w najem budynek Klubu „OMEN” o pow. użytkowej 103,71 m2 położony
w Starym Sączu Rynek 22 na dz.ew. Nr 1242/2 obj. KW Nr 14754 dla Pani Patrycji Macheta zam. (…) z przeznaczeniem na prowadzenie Studia Tańca Artystycznego „Etiuda” dwa razy w tygodniu tj. poniedziałki i wtorki w godz. od. 15.00 do 20.00
Umowa najmu zostaje zawarta na okres 2 lat od dnia 01.04.2010 r. do dnia 31.03.2012 r.
 
&.2.
 
Szczegółowe zasady najmu przedmiotowego budynku zostaną określone w umowie.
 
&.3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
 
&.4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.04.2010 r.
 
 
 
BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń