Zarządzenia Nr 115/10

rok 2010

 
data publikacji:  21-12-2010 | 11:33
data ostatniej modyfikacji:  21-12-2010 | 11:35
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenia Nr 115/2010
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 14.06. 2010 r.
 
 
w sprawie : oddania w użyczenie lokalu mieszkalnego położonego na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej w Moszczenicy Niżnej.
 
 
Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) i &.3 pkt 4 Uchwały Nr XLI/70/01 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie : zasad i trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej zarządza się co następuje :
 
&.1.
 
Postanawia się oddać w użyczenie na okres 1 roku tj od dnia 15.06.2010 r. do 14.06.2011 r. lokal mieszkalny o pow. 64 m2 usytuowany na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej w Moszczenicy Niżnej dla Pani Elżbiety Wojtas zam. (…) , która utraciła lokal mieszkalny w skutek klęski żywiołowej ( intensywne opady deszczu w dniach 03/04.06.2010 r. , które uaktywniły osuwisko ) .
 
&.2.
 
Szczegółowe zasady oddania w użyczenie lokalu mieszkalnego o którym mowa w &.1 zostaną określone w umowie użyczenia.
 
&.3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
 
&.4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 15.06.2010 r.
 
 
BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń