Zarządzenie Nr 180/10

rok 2010

 
data publikacji:  21-12-2010 | 11:28
data ostatniej modyfikacji:  21-12-2010 | 11:31
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 180/2010
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 27.08.2010 r.
 
w sprawie : oddania w użyczenie Starosądeckiego Centrum Kultury i Sztuki „Sokół „ , zlokalizowanego na dz. ew. nr 1181 w Starym Sączu przy ul. Batorego 23 oraz parkingów. służących potrzebom w/w budynku .
 
 
Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z póź. zm. ) i art. 25 ust.1 ,
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity
z 2010 r. Dz .U. Nr 102 , poz. 651 ) zarządza się co następuje :
 
 
&.1.
 
Postanawia się oddać w użyczenie Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari 5 w Starym Sączu budynek Starosądeckiego Centrum Kultury i Sztuki „Sokół „ , zlokalizowanego na dz. ew. nr 1181 w Starym Sączu przy ul. Batorego 23 oraz parkingi zlokalizowane na dz. ew. nr . 1181 i 1162/3. służące potrzebom w/w budynku .
Umowa użyczenia zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 
&.2.
 
Szczegółowe zasady użyczenia przedmiotowej nieruchomości zostaną określone w umowie.
 
&.3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
 
&.4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
 
BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń