Zarządzenie Nr 181/10

rok 2010

 
data publikacji:  21-12-2010 | 11:20
data ostatniej modyfikacji:  21-12-2010 | 11:25
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenia Nr 181/2010
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 27.08.2010
 
 
w sprawie : powołania Komisji ds. przekazania budynek Starosądeckiego Centrum Kultury i Sztuki „Sokół „ , zlokalizowanego na dz. ew. nr 1181 w Starym Sączu przy ul. Batorego 23 oraz parkingi. służące potrzebom w/w budynku
 
 
Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 oraz art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) zarządza się co następuje :
 
&.1.
 
Powołuję Komisję ds. przekazania budynku wraz z wyposażeniem Starosądeckiego Centrum Kultury i Sztuki „Sokół „ , zlokalizowanego na dz. ew. nr 1181 w Starym Sączu przy ul. Batorego 25 oraz parkingi zlokalizowane na dz. ew. nr 1181 i 1162/3 w składzie :
 
1. inż. Bonifacy Wolak - Przewodniczący
2. mgr inż. Paweł Dybiec - Członek
3. Maria Dominik - Członek
4. mgr inż. Elżbieta Migacz - Członek
 
&.2.
 
Zadaniem Komisji będzie dokonanie przekazania budynku wraz z wyposażeniem , położonego
w Starym Sączu przy ul. Batorego 23 na dz. ew. nr 1181 i parkingów , sporządzenie protokołów zdawczo – odbiorczych które stanowić będą integralną część umów użyczenia.
 
&.3.
 
Przekazanie budynku wraz z wyposażeniem nastąpi w dniu 01.09.2010.
 
&.4.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji .
 
&.5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń